ملی شماره حساب بانک ملی

شماره حساب :
۰۳۰۷۹۶۷۳۸۴۰۰۷
شماره کارت :
۶۰۳۷-۹۹۷۴-۹۳۹۰-۲۳۲۵
شماره شبا :
IR62 0170 0000 0030 7967 3840 07
صاحب حساب :
آقای محمد حسن بی مکر